• Výtvarný odbor

    • Výtvarný odbor

    • Počas školského roka sa žiaci zoznámia s nasledovnými technikami v oblasti výtvarného umenia:

     Kresba, maľba, grafika, sochárstvo, textil, maľba na sklo, papier, keramika, raku, porcelán, keramika, vypaľovaný smalt, fusing – tavenie skla, vitráže tiffany, ľudové výtvarné techniky, enkaustika, land art – umenie v prírode, dejiny umenia.

     Vizuálna výchova a s ňou spojená výučba v umeleckej škole jednoznačne podporuje vzťah detí k umeniu a rozvíja ich kreativitu. Popri týchto pozitivitách sú tu aj ďalšie iné, ktoré jednoznačne stoja za spomenutie. „Vizuálna výchova dokáže veľa v oblasti samostatnosti, tvorivého správania, pomáha rozvíjať sebapoznanie a sebaúctu, rozvíja aj schopnosť koncentrácie a sebaregulácie. Získavanie a spracovávanie vedomostí v rámci tvorivých činností silne rozvíja schopnosti samostatného učenia.“

     Výučba žiakov, však, nezačína a ani nekončí len v samotných ateliéroch. Vďaka lektorom a tvorivej skupine majú deti možnosť rozšíriť svoj obzor aj o ďalšie vedomosti a skúsenosti. „Naši žiaci sa zúčastňujú domácich a medzinárodných súťaží, rôznych domácich a zahraničných výstav, výtvarných táborov, výtvarných sympózií, navštevujú ateliéry renomovaných umelcov.“

      

    • Képzőművészet tanszak

    • A képzőművészet tanszakon a tanév során a következő technikákkal ismerkednek meg tanulóink:

     Rajz, festészet, grafika, szobrászat, textil, üvegfestészet, papír, kerámia, raku, porcelán, fazekaskorongozás, tűzzománc, fusing-üvegrogyasztás, ólomüveg-tiffany, népművészeti technikák, enkausztika, land art- tájművészet, művészettörténet.

     A vizuális nevelés különösen sokat tehet az önállóság, az alkotó magatartás kialakítása terén, segíti az önismeret, az önértékelés kialakulását, fejleszti a koncentrálóképességet, az önszabályozást is. Az alkotó tevékenységek során megvalósuló ismeretszerzés, illetve ismeretfeldolgozás erőteljesen fejleszti az önálló tanulási képességeket. Célunk, hogy elősegítsük a gyermekek művészettel való kapcsolatát és fejlesszük kreativitásukat.

     Diákjaink hazai és nemzetközi versenyeken, különféle hazai és külföldi kiállításokon, képzőművészeti táborokban, képzőművészeti szimpóziumokon vesznek részt, neves művészek műtermébe látogatnak el.

    • Naši žiaci sa počas výučby naučia tieto techniky výtvarného umenia:
    •  

     •  Kresba

     •  Maľba

     •  Grafika

     •  Textilné techniky

     •  Maľovanie na sklo

     •  Drôtovanie

     •  Práca s papierom

     •  Keramika

     •  Práca s hrnčiarskou hlinou

     •  Bábkarstvo

    • Tanulóink az alábbi képzőművészeti technikákkal ismerkedhetnek meg:
    •  

     •  Rajz

     •  Festés

     •  Grafika

     •  Textil

     •  Üvegfestészet

     •  Fémművesség

     •  Papírművészet

     •  Kerámia 

     •  Agyagozás

     •  Bábkészítés

   • Kontakt

    • Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangóovej, Czafrangó Sylvia Magán Művészeti Alapiskola
    • +421944235432
    • Školská 332, 946 31 Chotín Slovakia
    • Nádvorie Európy 18, 945 01 Komárno
    • Mgr. Czafrangó Sylvia, DLA
    • Mgr. Czafrangó Sylvia, DLA
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje